Polityka Prywatności w Baby English Center

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu firmy Baby English Center Natalia Karwowska oraz zasady stosowania plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu https://babyenglishcenter.pl. Zachęcamy do zapoznania się z polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa użytkownikom przysługują.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania z Serwisu

Firma Baby English Center Natalia Karwowska stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.

Firma Baby English Center Natalia Karwowska zapewnia, by zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolnie, konkretnie, świadomie i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Operator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia w tym Rejestr Czynności Przetwarzania, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Operator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Operator Przetwarza różne dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

§1 Definicje

 1. Operator, My, Nasze – oznacza firmę Baby English Center Natalia Karwowska z siedzibą w Łodzi 90-558, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, NIP: 8281363660, właściciela Serwisu, który świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi edukacyjne oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Końcowych Użytkownika.
 2. Serwis, Strona, Nasza Strona – oznacza stronę internetową, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy działający w domenie babyenglishcenter.pl
 3. Nasi klienci – klienci firmy Baby English Center Natalia Karwowska
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Urządzenie Końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z XYZ
 7. Potencjalny Klient  pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Baby English Center Natalia Karwowska
 8. Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Baby English Center Natalia Karwowska
 9. Strona, nasza strona – http://babyenglishcenter.pl
 10. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Firma Baby English Center Natalia Karwowska jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres administracja@babyenglishcenter.pl

§3 Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

a. Zapytanie o ofertę

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię, numer telefonu i dane, które dobrowolnie nam podajesz w treści zapytania

Podstawa prawna: Przygotowanie i wykonanie umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Zawarcie umowy

Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo, umowa półkolonijna

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię, numer telefonu i dane, które dobrowolnie nam podajesz w treści zapytania

Podstawa prawna: Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c. Zgłoszenie udziału w rekrutacji

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię  nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność, i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania

Podstawa prawna: Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

d. Statystyka korzystania ze strony

Zakres danych: W tych celach przetwarzam dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

e. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

f. Badanie Twojej satysfakcji

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów. 

g. Marketing naszych usług

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełniania formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie: Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyzące naszych produków i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów: Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.
Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na na to zgody, pisząc do nas na adres administracja@babyenglishcenter.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów, traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z określonych przez Operatora możliwości.

§4 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a. Pracownikom firmy Baby English Center Natalia Karwowska

Udostępniamy Twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

b. Dostawcy Usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzana (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy znajdziesz, poniżej (poniższa lista jest rozwijana):

 • Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google LLC;
 • Google Ads – system reklamowy Google LLC, pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google;
 • Gmail – bezpłatny serwis webmail, stworzony i rozwijany przez przedsiębiorstwo Google LLC;
 • SMSapi – system do wysyłki smsów firmy ComVision Sp. z o.o.;
 • LangLion – firma dostarczająca rozwiązanie dziennika on-line pozwalające nam m.in. na komunikowanie się z rodzicami drogą elektroniczną przez maile, sms’y oraz samą platformę;
 • Facebook – pixel facebook – narzędzie analityczne wspierające mierzenie skuteczności reklam, a także optymalizować reklamy emitowane na Facebook’u.
 • KEI – firma hostingowo-serwerowa należąca do firmy KEI.pl Sp. z o.o., dzięki której nasza strona jest online 🙂

 c. Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

d. Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.
 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Okres przechowywania Twoich danych zależy od celu:

 1. rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.
 2. ofertowym – przez okres 24 miesięcy
 3. nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 48 miesięcy od dnia zakończenia umowy
 4. marketingu naszych usług i produktów przez okres 48 miesięcy 
 5. w pozostałych celach wymienionych w §3 niniejszej polityki – przez okres 24 miesięcy.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

§6 Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres administracja@babyenglishcenter.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacja lub otrzymywana informacji handlowych).

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuacje – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane sosobwe, jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od nas sprostowania danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

§8 Pliki Cookies i jak z nich korzystamy

 1. Operator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Poprzez pliki “cookies” trzeba rozumieć dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Urządzeniu Końcowym Użytkownika przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zwykle zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na Urządzeniu Końcowym.
 3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu Baby English Center Natalia Karwowska z siedzibą w Łodzi 90-558, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, NIP: 8281363660.

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Operatorem partnerów (tzw. cookies zewnętrzne czyli third-party cookies). Cookie zewnętrzne podlegają politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Jakich plików Cookies używamy

Co do zasady stosowane są 2 rodzaje plików “cookies”: “sesyjne” oraz “stałe”.

 • Pliki cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, pozostającymi na Urządzeniu Końcowym Użytkownika, aż do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies stałe – są plikami pozostającymi na Urządzeniu Końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów Operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżniamy szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. czas przez jaki cookies będzie umieszczone w Urządzeniu Końcowym Użytkownika,
 2. pochodzenie – operatora serwisu, który zarządza cookies
 3. rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi,
 4. ingerencję w prywatność użytkownika
 5. cel jakiemu służą

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików “cookies” mogą być gromadzone wyłącznie w celu realizowania określonych akcji na rzecz Użytkownika. Niemniej jednak owe dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

§9 Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie http://babyenglishcenter.pl a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy Ci ją na maila.

§10 Inne Polityki Prywatności

Na tej stronie internetowej lub w jej poszczególnych podstronach mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe. Takie dodatkowe zapisy znajdują pierwszeństwo przed niniejszą Polityką Prywatności